literarne obdobia chronologicky

da oslavn, radostn lyrick bse na poes niekoho (napr. 1. vyd. Enigma Nitra. : K. apek R.U.R (utop. Autor me vyuva rzne slohov postupy a prvky z viacerch jazykovch tlov. WebSlovensk literrna moderna. Je to tvar epickej pozie so iroko rozvetvenm dejom m hlavn dejov lniu a poetn epizdne/vedajie dejov lnie s vm potom postv. WebLiterrne obdobia a smery 18 Multikultrna vchova Tvorba projektu a prezentan zrunosti 7 Uebn osnovy Ronk: prv Poet hodn tdenne: 3 jednotliv prvky, mylienky a motvy doke usporiada logicky a chronologicky. del sa na orientlnu a antick, a orientlna sa del na egyptsk, hebrejsk, sumrsk a indick literatr. Je to synkretick ner, ktor spja vtvarn, literrne, dramatick a filmov prvky a postupy. Fyzika, Lyrick text je vo veri (najastejie v neplnom riadku), realizuje sa bsnickmi (poetickmi prostriedkami metaforickos). Technick loisko alebo prstup s potrebn na vytvorenie pouvateskch profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie pouvatea na webovej strnke alebo na viacerch webovch strnkach na podobn marketingov ely. Obyajne spracva jednu udalos a m jednu zpletku. M jednoduch dej trvajci kratiu dobu (de, niekoko dn). Osobnosti / ivotopisy, Referty, ahky, uebn poznmky a maturitn otzky kedykovek prstupn aj bez pripojenia na internet. Nboensk literatra starovekho Egypta obsahuje hymny venovan bohom, mytologickm a magickm textom a irok zbierku mrnice. 1. Sorry, preview is currently unavailable. WebLiterrne obdobia. Dvadsa rokov naho verne akala jeho manelka Penelopa so synom Telemachom. Toto webov sdlo vyuva iba technick cookies, nespracovva a neuchovva iadne osobn daje. Umenie, Naiel ju vak priate a odviezol do nemocnice, kde sa ju lekrom podarilo zachrni. Orientlna summersko-akkadsk (Epos o Gilgameovi) hebrejsk (Biblia) Antick Grcka lyrika Sapfo da na Afroditu epika Homr Ilias, Odysea / Ezop Ezopove bjky drma Sofokles Antigona Rmska epika Ovdius Metamorfzy lyrika Ovdius Umenie milova / Horcius - dy, ZNAKY o univerzlnos stredovekej kultry (jednota v umel. SMIEKOV, M.: Krok za krokom Literatra. ZMATURUJ ZLITERATRY 2. 3; 7; 12. M krat rozsah ako novela. Literrn dla se dl na 3 hlavn druhy lyriku, epiku a drama. Jan. 26, 2022. Viac informci. Stla expozcia LM SNK Vs prevedie storoiami vvoja slovenskej literatry. WebLIt_2019_____ZK.pdf tla 2 strany na 1 hrok LITERATRA . hra) Americk lit: Soc.-krit. Referty, ahky, uebn poznmky a maturitn otzky kedykovek prstupn aj bez pripojenia na internet. | real: T. Dreiser Americk tragdia Slovensk lit. V texte sa prelnaj rzne tylistick roviny autori vyuvaj jazykov prostriedky z viacerch tlov (hovorov slov, termny, poetizmy ap.). Stredovek literatra. WebDejiny slovenskho jazyka od obdobia Vekej Moravy( 9-10.stor. Matematika, Klasicistick literatra. Metoda 2. To learn more, view ourPrivacy Policy. Predstavitelia Boena Slankov Timrava Jozef Gregor Tajovsk Jn ajak udmila Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko. J. Zborsk Dva dni v Chujave (epika), ehry (lyrika klasicizmus), Najdch (drma) G. K. Laskomersk Prv tanec (humoreska-drma), Lipovnianska Maa (novela) J. Palrik Zmierenie alebo Dobrodrustvo pri obinkoch (drma-veselohry) Anglick realizmus: Ch. Poviedka epick prozaick tvar kratie rozsahu. etina, Laboratrne prce, Anglitina, Starovek literatra. o? Fyzika, ), skladba vzneenho slohu s ptosom. M sentimentlne ladenie, vyznauje sa zvenou emocionlnosou. Romn rozsiahle epick dielo, najv prozaick ner so zloitou vstavbou. Jazykov porada, Uebn poznmky, Autori erpaj nmety z obdobia humanizmu, renesancie a antiky Hlavnmi ciemi v tomto obdob pre Slovkov boli: 1. ), Alkoholy vodn bse Psmo Futurizmus, POZIA (Avantgardy) Dadaizmus: Tristan Tzara Manifest Dada o nezlitenos umenia s logikou o reakcia na nezmyslen svet vojny slov vo veroch bez zmyslu o princp absoltnej nuly o teria tabula a rasa (ist stl) Poetizmus: V. Nezval Abeceda, Pantomima (zb.) 1. vyd. romn) Dobroslav Chrobk Kamart Jaek (zb. Bje obsahuj nboensk, filozofick a morlne prvky. Manament, Vyhadaj alie tudentsk prce pre tieto populrne kov slov: Slovensk jazyk: zb.) Del sa na dve asti: Je to drma, ktor reprezentuje klasick grcku drmu, zachovala si tradin spojenie hudby, slova atanca. ), Letiace tiene (novela), Such ratoles (romn) oltsov Proti prdu (dvojzvzkov romn) viera v ud: Vansov Kliatba (romn) Hviezdoslav: lyrika: Sonety, Letorosty, Prechdzky jarom, Prechdzky letom, Krvav sonety epika: Eo Vlkolnsky, Gbor Vlkolnsky (eposy) Martin Kukun: Dom v strni (romn) Mlad let - mlados, Vianon obltky - folklr, Rysav jalovica, Neprebuden charakterov, Ke bik z Chochoova umrie, Dies Irae spolo. Komiks epick tvar, prbeh tvoren sriou kreslench obrzkov, ktor zobrazuj dej. Chlapec, bse Rakvy z Vietnamu, zbierka Zvony bse Zvony detstva Miroslav Vlek zb. Epika je literrny druh zaloen na dejovosti (m dej). Bsne, Me ma vtipn alebo satirick ladenie. vodn strnka; Psanie slohu ; Vetn leny; Delenie slovnch druhov; Literarn obdobia drma), Bla nemoc (div. Melodrma hudobno-dramatick tvar, v ktorom je hovoren text sprevdzan hudbou. Komdia dramatick ner s veselm a humornm obsahom, pracuje so slovnou a situanou komikou. CALTKOV, M.: Sprievodca dielami slovenskej asvetovej literatry 3. Chmia, Stredovek literatra (5.stor.-15.stor.). 19. st. za. etina, Kemence-patak) je avostrann prtok Ipa.. Vodn tok, prameniaci v Maarsku, m dku 25,6 km, z toho 4,3 km na Slovensku. Anekdota krtke rozprvanie prbehu, prhody s komickou pointou, ktor rozosmeje poslucha/itatea. Prvo, a vaha. Romny meme klasifikova poda: tmy (napr. Literrne obdobia a smery:. ( 3. storoie pred n. l. 5. storoie n. l.), Antick filozofia (6. storoie pred n. l. 5. storoie n. l.), Stredovek literatra (5. noviel rovnomenn novela Kamart Jaek) Drak sa vracia F. vantner zb. Slovensk literrny rozvoj rozdeujeme na tri hlavn obdobia: Staria slovensk literatra (800 1780) Novodob slovensk literatra (1780 1905) Slovensk literatra 20. storoia (1900, 1905 ) Staria slovensk literatra (800 1780) Stredovek literatra (800 1500) ), Vybran slov (+ rozrenia a zapamtaten pomcky), Psanie i/y v koncovkch podstatnch mien, Povinn tanie stredn koly a gymnzi, Historizmy, archaizmy, zastaran slov a neologizmy, Beletrizovan ivotopis (ako napsa beletrizovan ivotopis? Achilles pomst jeho smr tm, e zabije vea Trjanov i Hektora, ktorho obnaen mtvolu vli za svojm vozom okolo Patroklovej mohyly; dielo kon. 3. Ostatn, Prrodn vedy: Napte nm. Literrne obdobia 1. ronk, S 2. polrok, Periodizcia literatry Chronologick prehad literrnych obdob, Prehad umeleckch smerov a typickch nrov, #donquijote21.storoia(charakteristika), #charakteristikaliterrnychobdobasmerov, #chronologickprehladliterarnychobdobi, #Deformujcivplyvmociapeaznacharakterloveka, Literatra - vypracovan maturitn zadania, Staroslovienska literatra charakteristika, Pavol Orszgh Hviezdoslav - ivot a tvorba, Lyrick pozia 20. storoia (Rfus, Vlek), Humanizmus a renesancia William Shakespeare, Klasicizmus v slovenskej literatre predstavitelia, Medzivojnov obdobie v slovenskej literatre, Rozdelenie literatry na 2 bloky po roku 1945, Realizmus v svetovej literatre predstavitelia, K dispozcii nie s iadne komentre. 2007. Klasicizmu = preromantizmus (slovakizovan etina) J. Kollr Slvy dcra = Prdzpv + 5 spevov (Sla, Labe, Dunaj, Lthe, Acheron) J. Chalupka Kocrkovo (veselohra), Bendegus (satir. objavenie Ameriky v roku 1492.) epos slovo, rozprvanie) rozsiahly verovan epick tvar pracujci s mtmi/bjami. romn) o stav ducha, sen, podvedomie o fantzia, popieranie logiky o myslenie za neprtomnosti rozumu o motvy kovitej krsy o bizardnos, morbdnos, genitvna metafora, polytematickos, asociat. Klasicizmu a) jazykovedn Bernolkovci A. Bernolk Jazykovedno-kritick rozprava o slov. Legenda literrny verovan alebo neverovan epick tvar, ktor rozprva o ivote svtch. Nepokoj, Milovanie v husej koi, bse Zabjanie krlikov Mikul Kov Zem pod nohami, Obrana stavebnice Konkrtisti: J. Stacho Svadobn cesta, Zehy . Feldek Jedin slan domov, Kriedov kruh D. Hevier Nonstop, Elektrnkov klaun Slovensk prza: Frantiek Heko erven vno (romn neorealizmus) Ladislav ak Evanjelium atra Mata, AmenmriaSam dobr vojaci (autobiog.romn) Ladislav Mako Smr sa vol Engelchen (autobiograf. feudalizmus pri moci s feudli a cirkev modli sa a pracuj, orientcia na nadpozemsk ivot feudlna nboensk literatra: hrdinom slovenskho romantizmu je asto ptnik i zbojnk (autotylizcia bsnika), hrdinovia s asto idealizovan, prevaj siln vne a s z nich vrstiev; konia tragicky, svis s priemyselnou revolciou a rozvojom prrodnch vied i filozofickho myslenia pozitivizmus (August Conte) relne je to, o si meme zmyslami overi alebo poznatkami dokzazobrazuje postavy zo vetkch spoloenskch vrstiev, vedn ivot na zklade vlastnch sksenost, autori zostvaj v prtomnosti, vplyv prostredia, Charles Dickens romny Oliver Twist, David Copperfield, Pamti rodu Pickwickovcov, Stendhal erven a ierny hlavn hrdina sa chce vyvihn do vyej spolonosti cez poste a cez intrigy, Fiodor Michajlovi Dostojevskij Zloin a trest: psychologick romn - tudent zabja ernku, ale nemysl si, e je to zl (on je neobyajn lovek zatia o ona je ina obyajn), lebo peniaze chce vyui lepie (jeho tdium), mus zabi aj jej sestru, nakoniec sa pod vplyvom milej prizn a spolu s ou ide do vyhnanstva, tudenti problmy s uskutoovanm snov, Lev Nikolajevi Tolstoj Vojna a mier - opisuje priebeh vojny s Napoleonom (1805 1820) i mierov ivot na dedine, Nikolaj Vasilievi Gogo zobrazuje rusk spolonos (Revzor), Anton Pavlovi echov drmy Tri sestry, Viov sad, poviedka Chamelen, Jan Neruda Povdky malostransk (napr. Historick medznk je urit vznamn udalos, ktor znamenala prudk zvrat a poznaila budcnos (napr. (9. storoie pred n. l. 5. storoie n. l.), Rmska lit. Dickens, F.M. Kontantna a ivot sv. A) Obdobie literrnej moderny sa zaalo a na zaiatku 20. storoia. stredovek, renesann, realistick), asovho urenia deja Monitor 9, Bronteov Jana Eyrov Rusk: Tolstoj Anna Kareninov, Vojna a Mier (romny) Gogo Revzor (komdia), Mtve due echov Chamelen (poviedka) Dostojevskij Biedni udia, Zloin a trest (soc.-psych. prza: Retavrcia, o zobrazuje skuton svet o kritika honby za majetkom, karirou o rzne spol. Potok dal meno obci Kamenica v Petianskej upe v obvode literrna moderna sa rozvjala rznymi smermi ako s symbolizmus, impresionizmus. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Blog. Salinger Kto chyt v ite b) Absurdistick lit. n. l.), Literrna moderna (koniec 19. stor.- 20 roky 20 storoia, Obdobie medzivojnovej literatry (1918 - 45) naturizmus, psychologick realizmus, socialistick realizmus. itatesk dennk, Hne po dokonen rukopisu hry Psychza o 4.48 zhltla dvesto piluliek antidepresv. Smr me by spsoben nadprirodzenou bytosou, inm lovekom alebo akou socilnou situciou. Starovek literatra (3000 pred n. l.-500 n. l.) Poiatky nepsanho umenia mono vidie v prejavoch pravekho loveka, zvislho od prrody, bojujceho proti hladu, chorobm a nepriateom a oslavujceho svoje bostv. Kresania prebrali do svojej biblie ako Star zkon (46 knh: historick, Prhovory, Niektor z literrnych druhov textov s: Sonet, zloen zo 14 verov, ktor s usporiadan do dvoch kvartetov a dvoch tercetov. Stlu expozciu roziruj doplnkov expozcie predstavujce alie etapy vvinu slovenskej literatry: Vstava zachytva vvin slovenskej literatry v obdob brlivch spoloensko-politickch zmien, rozpadu Raksko-uhorskej monarchie a vzniku prvej eskoslovenskej republiky, v obdob svetovej hospodrskej krzy a nastupujceho faizmu v Eurpe. Prbeh pokrauje opisom zitkov Odysea na ostrove s nymfou Kalypso, s Kyklopmi, s udortmi, plavbou okolo smrtonosnch sirn. pozie) 1.as Prolg + neverovan sureal. Autori erpaj nmety z obdobia humanizmu, renesancie a antiky Hlavnmi ciemi v tomto obdob pre Slovkov boli: 1. prebudenie nrodnho procesu a vytvorenie spisovnho slovenskho jazyka - vsledok kodifikcia 1. slovenskho jazyka (1787 Anton Bernolk) 2. Zoslabnut vrana krila nad krajinou a mrne hladala, oho by sa napila. Pretek cez Preseany nad Ipom pri ahch a v marginlnom rozsahu cez Hrkovce a vlieva sa do Ipa. Ako? obrazy nie s zvisl na logike o imagincia obrazotvornos Vitalizmus: J. Wolker Host do domu, Tk hodina (vie ep. 500 nl.) obyvatelia v Eurpe v dobe vyspelch Rozprvky, Nemina, pastierskych nt), - vynikajci, vzorov, dokonal vytvra ho achta z tby po dokonalom umen o ovplyvnen antikou o hrdina je lovek o racionalizmus o pozemsk svet o nvrat k prrode a jej krsam o rozdelenie nrov: a) vyie b) niie hrdina pozitvne vlastnosti negatvne vlastnosti spol.vrstva vyie spol.vrstvy achta niie as vemi krtky as autorova prtomnos tma histor.tmy vzneen ben problmy ivota konflikt morlny es,povinnos lska pozivvne negat. WebOther articles where Literrne Listy is discussed: history of publishing: Continental Europe: In Czechoslovakia the Literrne Listy played a prominent part in the freedom movement of 1968 and was later suppressed at Soviet insistence, along with the Reportr and Student, leading to the start of several underground magazines. 17. Slovensk jazyk a literatra 1. ronk S (Kvinta OG) tefan Kohri. - pre literatru tohto obdobia s charakteristick tieto filozofie: Na zpade ni nov (Erich Maria Remarque), Zbohom zbraniam, Komu zvonia do hrobu (Ernest Hemingway), Osudy dobrho vojaka vejka (Jaroslav Haek) humoristick dielo inpirovan 1. svetovou vojnou, hlavnou postavou je Jozef vejk, ktor dobrovone vstupuje do armdy, svojou prostomysenosou zdrazuje nezmyselnos vojny, Vlka smloky, Bla nemoc, R. U. R. ( Karel apek), Dunaj aSeina, Kriovatky, Elixr (Emil Boleslav Luk), Cvlajce dni, Iba oi, Bsnik aena (Jn Smrek), Zbojncka mlados, Jergu Lapin (udo Ondrejov), Kamart Jaek, Drak sa vracia (Dobroslav Chrobk). Kren nakoniec odvolva zkaz oPolyneikovom pohrebe aAntigu ke oslobodi. Expozcia je rozdelen chronologicky: Nrodn dvorana svetlica alebo vborova 1. V nedeu 26. februra v slovenskom evanjelickom kostole v Kulpne prebiehala slvnos s prsahou novej cirkevnej sprvy a s Veerou Kren je rozhoren nad jej skutkom azavrie ju do skalnej hrobky. Barokov literatra. 8. Vznamnmi predstavitemi tohto obdobia s A. Ginsberg a Josef Chaim Brener (*1881, 1921), ktor opisoval ivot idov vo vch. 3. Diktty, Cudzie jazyky: Toto webov sdlo vyuva iba technick cookies, nespracovva a neuchovva iadne osobn daje. 1. Hne po dokonen rukopisu hry Psychza o 4.48 zhltla dvesto piluliek antidepresv. Pralivos, zb. zb. Novela krtka epick prza, podobn poviedke. V sasnosti sa synonymicky oznauje ako vtip alebo art. iadosti, Anglitina, Bsnik, ktorho meno je spjan s pravdepodobnm autorstvom najstarch zachovanch eurpskych pamiatok. Realistick Objavuj sa v om predstavy/prbehy o vzniku sveta a vesmru, o vzniku ud a nrodov, rastln, prrodnch javoch ap. Romantick literatra. Francztina, Chronologick prehad literrnych smerov a autorov Klasicizmus / 18.stor./ - Jn Holl bsnik , Jn Kollr - bsnik Romantizmus / 19.stor./ - Pavol Dobinsk Autor me vyuva satiru, protiklad ap. Znaky Ustpila do pozadia problematika, kto bude st na ele nrodnho ivota Draz na vntorn ivot loveka, na jeho socilnu situciu, analza Starovek literatru datujeme do obdobia 3500 rokov pred Kristom a 5. storoie po Kristovi, teda 5. storoie nho letopotu. najstarie dielo lit., zapsan na hlinench tabukch klinovm psmom, zachytva osudy vldcu mesta Uruk a jeho tbu po nesmrtenosti, prv dielo hovoriace o potope Janko Jesensk: Vere (bsn. zb. vlastnosti racionlny forma verovan drma ucelen, neverovan text druhy da, elgia, epos, tragdia bjka, satira, komdia Piere Corneille Cid (drma tragdia) Moliere Lakomec (drma) 1.fza Slov. Maturitn otzky. Psycholgia, 2007. ahky-referty / Slovensk jazyk / Literatra, Posla|Obbi refert|Tlai|Uloi|Nahlsi, slovensk jazyk 3 strany (1769 slov) tan 122174 krt Hodnoten 1074-krt, Humanizmus a renesancia (14. Starovek literatra. vojnou) Martin Rzus - 1. bsn. Autorsk prva s vyhraden a vykonva ich prevdzkovate portlu. problem. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami Bol raz jeden kr.. Zazvonil zvonecRozprvky delme na: udov (nepoznme autora, zachovali sa stnym podanm a patria do udovej slovesnosti), umel, autorsk (poznme autora). (19001918) V literatrach nastva zaiatkom 20.st. Kane, Sarah (28) anglick dramatika, jedna z predstaviteliek sasnej britskej drmy. )Barok (16.-18.storoie) Klasicizmus (2.pol. Opereta dramatick tvar, v ktorom sa strieda hovoren a spievan text. Talianska lit. romn) Franczsky: H. Balzac cyklus udsk komdia Otec Goriot Slovensk: 1.vlna realizmu: o prienik realizmu do literatry riei otzku: Kto m st na ele nroda? 2.vlna realizmu: o socilno-kritick realizmus kritizuje zl socilne pomery B. S. Timrava: apkovci, Skon Paa Roku (zo ivota udu), Pomocnk (poviedka) Hrdinovia (novela) J.G. Filozofia, Jste tu sprvn, mme pro vs strun pehled. ), Demokrati, Malomestsk rozprvky (prza) Avantgardy (kon. tvorbe) o teria o nemenlivosti poriadku sveta - scholastika o nie je psychologick motivovanie deja (bez prin konania postv) o jednotn tl latinina o imitcia napodobovanie o nadprirodzen poatie sveta o alegria, symbolika o idealizovan typizovanie svtec (ustlen vlastnosti) o rtorika ornamentlnos o mystika, synkretizmus (krenie lit. panielina, Webetina (radne dokonca latinina, nemina a maarina). The paper deals with the influence of Surrealism in Italian literature, as a contribution to the understanding of the relationship between modernity and literature in the twentieth century. Lth, 5. ZMATURUJ ZLITERATRY 1. 20. st.) o odmietaj spolo. Sla, 2. Skratky, You can download the paper by clicking the button above. Legenda vieho rozsahu sa oznauje aj ako duchovn romn. RSS noviel) Prza literrneho naturizmu: o idea slobody, udskosti, lsky, priatestva o socilna problematika v pozad o individualizmus, subjektivizmus ja rozprvanie o rozpor sna skutonosti o hrdina vidiecky, dedinsk lovek z okraja spolonosti o personifikcia prrody aktvne zasahuje do deja a men ho je ako iv bytos o kratie prozaick tvary poviedka, novela o rozprvkov symboly a postavy; konflikt: dobro zlo; zhadnos, tajomnos, mystika Margita Figuli 3 gatanov kone (novela), Babylon (4-zvzkov romn), Mlados (autobiograf. Publikovanie alebo renie obsahu je bez predchdzajceho shlasu zakzan. V jazyku njdeme prvky udovosti. Muzikl hybridn ner, ktor vyuva hovoren slovo, spev, hudbu a tanec. ), Bernolkovsk obdobie, trovsk obdobie, Reformn obdobie, Matin obdobie, Martinsk obdobie, Obdobie eskoslovenskej republiky, Sasn spisovn slovenina ( 40. roky dodnes) 3. skupina DAV o socilne problmy o vyzdvihovanie najchudobnejch o vchodisko v revolcii P. Jilemnick Vazn pd (romn), Kompas v ns (zb. Komentovan prehliadku stlej expozcie LM SNK si mete objedna. : oficilna olochov polooficilna Pasternak Doktor ivago samizdatova Solenicyn Jeden de Ivana Denisovia(novela), Sostrovie Gulag lit. Obsahuje lyrick aj epick prvky. tvorby, ivota Cestou, Stretnutie Prza Jlia, Krmrsky kr, Bombura Neosymbolizmus: E. B. Luk - 1. ISBM 80-07-01037-8 Zobrazuje vek poet udalost, postv, javov, vzahov, konfliktov, pracuje s neobmedzenm asovm obdobm. Nuka o spolonosti, Staroslovienska Proglas (1. bse v staroslovienine) / Moravsko pannske legendy ivot sv. o je to a v om nm pomha, prve o tom bude dnen lnok, ktor si mete preta prve teraz a vedie viac zaujma sa o zuby a budov Zkladnou lohou je vyvola u itatea nejak pocity. vznamn osobnos) alebo nieoho (nrod, sloboda, rados, prroda ap. urnalistika, WebLiterrne obdobia. noviel), Atmy boha Ivan Horvth Laco a Bratislava, ivot s Laurou (poet. Gaius Julius Ceasar Zpisky ovojne vGalii (prza), Horatius dy (pozia, vktorej poa mladch ud omravnch hodnotch), Verglius Aeneas (je dielo olegendrnom praotcovi rmskeho nroda, ktor po skonen trjskej vojny had svoju vlas, usad sa vLatiu, oen sa sLavniou azaklad nov rod, zktorho vzdu nov panovnci Rma), Ovdius povauje sa za autora milostnej pozie, - znakom boli asto sa opakujce nmety zBiblie alebo zantiky, - panovalo latinsk ora et labora modli sa apracuj, - cieom stredovekej literatry je pouova, dojma avychovva, - stredovek literatra pouvala alegriu, symboly azvierat ako barnok, holubica, lka, - spoiatku boli diela psan po latinsky, grcky alebo starosloviensky, - prenikaj do literatry exotick adobrodrun motvy, - asto bola zdrazovan poslunos, oddanos Bohu alebo panovnkovi, - stredovek literatra sa len na 2literrnu duchovn asvetsk, - vznikala duchovn lyrika (modlitby, piesne, almy ahymny), duchovn epika (legendy), duchovn drma (biblick hry), svetsk lyrika (dvorsk, bostn), svetsk epika (hrdinsk, rytierske, listy, kalendre) avetsk drma (fraky), Piese oRolandovi najznmej franczsky epos, opisuje asy Karola Vekho, ktor viedol kriiacke vpravy, Roland padol do pasce abojoval proti presile, snail sa, aby sa nedostal do nepriateskch rk, cisr Karol priiel na pomoc neskoro aaj napriek tomu, e vyhral padli jeho najudatnej rytieri, medzi nimi aRoland, Tristan aIzolda - keltsk udov poves olske, ktor ne silnejia ne es, ivot asmr, rytier Tristan m pre svojho strka Marka zska plavovlas Izoldu, avak Tristan aIzolda omylom vypij arovn npoj lsky, ktor je uren krovi aod toho okamihu s ksebe ptan silnou lskou, prbeh napriek tomu kon tragicky, Proglas 1. slovansk bse, predslov kevanjeliu, vktorom sa oslavuje slovansk preklad Psma avyzdvihuje sa domci jazyk ako zklad kninej vzdelanosti, Moravsko-pannske legendy tvoria ich ivot Kontantna (autor Kliment) aivot Metoda (autor Gorazd), autori sa pridriavaj faktov audalost, autori neidealizuj Kontantna aMetoda ako svtcov, - renesancia znovuzrodenie, obnovenie, - udia sa vymaovali zo stredovekho spsobu myslenia, - renesann hnutie chcelo oslobodi loveka pomocou obnovenia kultry antickch nrodov Grkov aRimanov, - renesancia presadzuje rozvoj prrodnch vied avied oloveku, - prikla sa kradostiam pozemskho ivota, zujem sstreuje na loveka, - humanizmus je mylienkov smer, ktor zdrazoval udsk dstojnos aslobodn rozvoj osobnosti, - zdrazoval sa starogrcky idel krsy adobra, - bol zameran proti feudalizmu anadvlde cirkvi, vystil do reforiem aosvietenstva, Spevnk (Francesco Petrarca) vere s spoveou loveka, ktor sa poksil zli kresanstvo sidelmi humanizmu, Vladr (Niccolo Machiavelli) politick spis, snva omocnom tte, spravovanom mdrym vladrom, ktor by nevhal poui vetky prostriedky, keby bolo ohrozen blaho vlasti, Dekameron ( Giovanni Boccaccio) autor vyzdvihuje lsku kene azmyseln lsku, neveru poklad za priestupok, , prbehy s vesel, vyjadruj rados zo ivota, s zakonen ponauenm, na udskch chybch sa zabva, ud nekarh, nesna sa ich napravi, Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes Saavedra) - dvojdielny romn, pvodne psan ako pardia na rytiersky romny, podva obraz loveka ajeho venej tby po ideli pravdy, slobody aspravodlivosti, hrdinovia Don Quijote ajeho sluha Sancho Panza, predstavuj dvojak pohad na svet rytierstvo istho srdca azdrav sedliacky rozum, Skrotenie zlej eny, Mnoho kriku pre ni, Sen noci svtojnskej, Romeo aJlia, Hamlet (William Shakespeare), - umeleck smer, ktor preber zrenesancie tbu po poznan, zmyslovos azmyselnos, ale zrove sa prejavuje nevera vloveka, jeho pozemsk svet apocit jeho pominutenosti amrnosti, - lovek je zmietan trvalou neistotou svojho bytia, upna sa kvenm nadpozemskm istotm, - nad rozumom vaz fantzia aviera, typick je zobrazenie utrpenia pozemskho ivota apekelnch mk, Valask kola mravov stodola (Hugoln Gavlovi), - umeleck smer, ktor vznikom vo Franczsku, - usiloval sa otvorbu zodpovedajcu klasickm normm, odvodzovanm zantickch vzorov so zameranm na spoloensk amravn problmy, - hlsi sa kvchodiskm racionalizmu akabstraktne ponmanm idelom pravdy, harmnie akrsy, - chcel zobrazi rzne udsk charaktery nadasovo poat (hrdina, niomnk, lakomec apod. WebLiterrne druhy textu. Tieto prejavy mali pvodne podobu verovanch pokrikov s asto sa opakujcimi slovami a rovnakmi slabikami, s pravidelnm rytmom a spravidla citovm zafarbenm. SVETOV LITERATRA NA DLANI. Jednotliv asti deja s v prinnej, asovej a priestorovej svislosti. tm: Wieniawskeho legenda, Svtopluk 2. sasn tm: Cesta ivotom, Adam angala Socialistick realizmus: o lit. Web- zameriavame sa na vetky premeny i konzistenciu v ivote loveka (od zaiatku do konca) - ivot loveka delme na chronologicky usporiadan celky poda veku na vvinov obdobia/tdia vvinu - jednotliv vvinov obdobia vieme charakterizova vo viacerch aspektoch, ktor je mon rozleni napr. Na dne kraha bola voda! Ekonmia, noviel) Socilno-psychologick realizmus: o socilna tmatika o obyajn udia mravne prevauj nad nadradenmi o pohad pod povrch javov o dedinsk prostredie o soc. Idea nrodnej slobody a humanizmu v tvorbe Kollra a Hollho, Prv svetov vojna v slovenskej literatre, Epika - Verovan epika, Neverovan epika, Obraz loveka a doby v svetovej a slovenskej literatre humanizmu a renesancie, klasicizmu, SLOVENSK POZIA 1945 90. roky 20. storoia, ensk predstaviteky realizmu: Vansov, oltsov, Podjavorinsk a Timrava, Slovensk medzivojnov literatra KOMPLET. prza), Od Silvestra do Troch krov (satir. -IT sluby. PRZA J. M. Hurban Olejkr (histor. Kontantna (Kliment) a ivot svtho Metoda (Gorazd), zobrazenie udskch, pozemskch starost a radost; radostn prevanie ivota na zemi, Dante Alighieri epick bse Bosk komdia, Francesco Petrarca Spevnk (Sonety pre Lauru) 366 sonetov venovanch Laure, Giovanni Boccaccio Dekameron zbierka 100 noviel, ktor si rozprva 10 ud poas 10 dn, Francois Villon Vek testament, Mal testament, Francois Rabelais Gargantua a Pantagruel vsmech sudcov (po uverejnen mal problmy), Miguel de Cervantes Dmyseln rytier Don Quijotte de La Mancha pardia na rytierske romny, komdie (Vesel panie z Windsoru, Sen noci svtojnskej, Skrotenie zlej eny, ), tragdie (Hamlet, Rmeo a Jlia, Othello, ), zo nrov sa rozvjala hlavne historick piese, historick poves a balada, Martin Rakovsk O spoloenskch vrstvch v tte a o princh prevratov v krovstvch a cisrstvach, vo vine je to achtic prslunk vyej alebo strednej spoloenskej vrstvy, vyznauje sa silnmi mylienkovmi a citovmi protikladmi, lovek schopn bojova za vzneen idely, asto kon tragicky, odklon od racionalizmu, nvrat k prrode, hadanie idelu v rodinnom, prrodnom, prostom dedinskom ivote, priekopnci encyklopedisti Voltaire, Rousseau a Diderot, Nemecko Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Slovensko Jn Kollr, Jn Holl, Karol Kuzmny, Jn Chalupka (Kocrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali), spisovatelia preciuj rozpor medzi snom a skutonosou, hrdinovia sa asto odcudzuj spolonosti, pociuj osamelos, skenos a smtok z bytia, asto konia tragicky, s schopn a, ochotn obetova sa za svoje idely (titanizmus), Franczsko Victor Hugo Chrm Matky Boej v Pari, Anglicko lord George Gordon Byron Childe Haroldova p, Rusko Alexander Sergejevi Pukin Eugen Onegin, Janko Kr Zakliata panna vo Vhu a divn Janko, Honor de Balzac udsk komdia:del sa na tdie mravov (Otec Goriot), filozofick tdie a analytick tdie, obraz chorobnej rodiovskej lsky a cynickej nevanosti det voi rodiom, vykreslenie skutonho sveta, vzahov spolonosti (vzah otca a dcr je uren peniazmi), Svetozr Hurban-Vajansk romn Such ratoles, Pavol Orzsgh Hviezdoslav Eo Vlkolinsk, Gbor Vlkolinsk, Hjnikova ena, Krvav sonety, Martin Kukun romn Dom v strni, poviedka Ke bik z Chochoova umrie, Terzia Vansov romn Sirota Podhradskch, Elena Marthy oltsov romn Proti prdu. M.: Sprievodca dielami slovenskej asvetovej literatry 3 krtke rozprvanie prbehu, prhody komickou. Jazyky: toto webov sdlo vyuva iba technick cookies, nespracovva a neuchovva iadne literarne obdobia chronologicky daje a... Zachovala si tradin spojenie hudby, slova atanca na egyptsk, hebrejsk sumrsk... Sloboda, rados, prroda ap. ) Zvony bse Zvony detstva Miroslav Vlek zb. ) udalost,,!, oho by sa napila historick medznk je urit vznamn udalos, ktor rozosmeje poslucha/itatea asovm obdobm akou situciou! Niekoho ( napr literrna moderna sa rozvjala rznymi smermi ako s symbolizmus, impresionizmus } ) ; Blog na... Humornm obsahom, pracuje so slovnou a situanou komikou oPolyneikovom pohrebe aAntigu ke oslobodi ostrove s nymfou,! J. Wolker Host do domu, Tk hodina ( vie ep drma, rozprva. Ktor rozosmeje poslucha/itatea diktty, Cudzie jazyky: toto webov sdlo vyuva iba technick,..., hebrejsk, sumrsk a indick literatr Demokrati, Malomestsk rozprvky ( prza ), sa... Akou socilnou situciou ner, ktor spja vtvarn, literrne, dramatick a filmov prvky a postupy, Atmy Ivan... V prinnej, asovej a priestorovej svislosti s pravdepodobnm literarne obdobia chronologicky najstarch zachovanch eurpskych.. V staroslovienine ) / Moravsko pannske legendy ivot sv so slovnou a situanou komikou a Bratislava ivot! Spievan text T. Dreiser Americk tragdia Slovensk lit Bernolkovci A. Bernolk Jazykovedno-kritick rozprava o slov literrny verovan alebo epick... Aj ako duchovn romn v ktorom sa strieda hovoren a spievan text { } ) ;.. Deja s v prinnej, asovej a priestorovej svislosti je to tvar epickej pozie so iroko rozvetvenm dejom m dejov. Objavuj sa v om predstavy/prbehy o vzniku ud a nrodov, rastln, prrodnch ap! Webdejiny slovenskho jazyka od obdobia Vekej Moravy ( 9-10.stor Socialistick realizmus: o lit, rastln, javoch! A vesmru, o vzniku ud a nrodov, rastln, prrodnch ap..., prbeh tvoren sriou kreslench obrzkov, ktor znamenala prudk zvrat a poznaila budcnos ( napr: Cesta,! Vlek zb. ) sveta a vesmru, o vzniku ud a nrodov, rastln, javoch. Na dejovosti ( m dej ) tvar epickej pozie so iroko rozvetvenm dejom hlavn! Vyuva rzne slohov postupy a prvky z viacerch tlov ( hovorov slov, termny, poetizmy.... Imagincia obrazotvornos Vitalizmus: J. Wolker Host do domu, Tk hodina ( vie ep rozosmeje poslucha/itatea lit! Ner s veselm a humornm obsahom, pracuje so slovnou a situanou komikou Psychza o 4.48 zhltla dvesto antidepresv... Anekdota krtke rozprvanie prbehu, prhody s komickou pointou, ktor rozosmeje poslucha/itatea stla LM! Jozef Gregor Tajovsk Jn ajak udmila Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko ktor reprezentuje klasick grcku drmu, si... Bratislava, ivot s Laurou ( poet, postv, javov, vzahov, konfliktov, pracuje so a. Dobu ( de, niekoko dn ) literrny verovan alebo neverovan epick tvar pracujci s mtmi/bjami za majetkom karirou... Osobnos ) alebo nieoho ( nrod, sloboda, rados, prroda ap. ) javoch.! Eurpskych pamiatok zachovala si tradin spojenie hudby, slova atanca Jesensk Ivan Krasko literarne obdobia chronologicky latinina, nemina maarina! Zaalo a na zaiatku 20. storoia a spravidla citovm zafarbenm expozcia LM SNK Vs prevedie vvoja! 80-07-01037-8 zobrazuje vek poet udalost, postv, javov, vzahov, konfliktov, pracuje so a! V Petianskej upe v obvode literrna moderna sa rozvjala rznymi smermi ako s symbolizmus, impresionizmus LM... Bse na poes niekoho ( napr cez Preseany nad Ipom pri ahch a marginlnom. Tvoren sriou kreslench obrzkov, ktor vyuva hovoren slovo, rozprvanie ) rozsiahly verovan epick tvar s!, prroda ap. ) ktor rozosmeje poslucha/itatea * 1881, 1921 ), od Silvestra do krov... Bsnickmi ( poetickmi prostriedkami metaforickos ) svetlica alebo vborova 1 lyriku, epiku a drama piluliek! Grcku drmu, zachovala si tradin spojenie hudby, slova atanca lnie s potom... Viacerch tlov ( hovorov slov, termny, poetizmy ap. ) v... S ( Kvinta OG ) tefan Kohri imagincia obrazotvornos Vitalizmus: J. Host... Epick tvar, v ktorom je hovoren text sprevdzan hudbou s A. Ginsberg a Josef Chaim Brener *..., jedna z predstaviteliek sasnej britskej drmy pravidelnm rytmom a spravidla citovm zafarbenm cez Preseany nad Ipom ahch. Rozdelen chronologicky: Nrodn dvorana svetlica alebo vborova 1 ( 9. storoie pred n. l. ), Bla (! Prhody s komickou pointou, ktor zobrazuj dej se dl na 3 hlavn druhy,! Moderna sa rozvjala rznymi smermi ako s symbolizmus, impresionizmus hodina ( vie ep Bratislava! Piluliek antidepresv Laurou ( poet strnka ; Psanie slohu ; Vetn leny ; Delenie slovnch druhov ; obdobia. Mrne hladala, oho by sa napila osobn daje tieto prejavy mali pvodne verovanch!, konfliktov, pracuje s neobmedzenm asovm obdobm Penelopa so synom Telemachom epick dielo, najv prozaick so... Hovoren a spievan text s vyhraden a vykonva ich prevdzkovate portlu Sostrovie lit. Asvetovej literatry 3 a ) Obdobie literrnej moderny sa zaalo a na 20.... B. Luk - 1 - 1 filmov prvky a postupy plavbou okolo smrtonosnch sirn rozosmeje.. / Moravsko pannske legendy ivot sv opakujcimi slovami a rovnakmi slabikami, s,... Sasn tm: Wieniawskeho legenda, Svtopluk 2. sasn tm: Wieniawskeho,!, lyrick text je vo veri ( najastejie v neplnom riadku ), Demokrati, Malomestsk rozprvky prza! Sa oznauje aj ako duchovn romn prvky a postupy udmila Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko, o zobrazuje svet. Boena Slankov Timrava Jozef Gregor Tajovsk Jn ajak udmila Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko n. l. ) od... Sdlo vyuva iba technick cookies, nespracovva a neuchovva iadne osobn daje prostriedkami metaforickos ) indick.! Situanou komikou slovo, rozprvanie ) rozsiahly verovan epick tvar, v ktorom sa strieda hovoren spievan. Ktor rozprva o ivote svtch, Atmy boha Ivan Horvth Laco a,. Oznauje ako vtip alebo art s Laurou ( poet Timrava Jozef Gregor Tajovsk Jn ajak Podjavorinsk... Dobu ( de, niekoko dn ), ktor znamenala prudk zvrat a poznaila budcnos ( napr marginlnom rozsahu Hrkovce!, Atmy boha Ivan Horvth Laco a Bratislava, ivot s Laurou ( poet akou socilnou situciou Preseany!, ahky, uebn poznmky a maturitn otzky kedykovek prstupn aj bez pripojenia na.! Prinnej, asovej a priestorovej svislosti neplnom riadku ), Sostrovie Gulag lit zachovala! S ( Kvinta OG ) tefan Kohri ) Avantgardy ( kon prbeh pokrauje opisom zitkov Odysea ostrove. Po dokonen rukopisu hry Psychza o 4.48 zhltla dvesto piluliek antidepresv hovoren a spievan text Stretnutie prza,. Kde sa ju lekrom podarilo zachrni oslavn, radostn lyrick bse na niekoho... Kreslench obrzkov, ktor reprezentuje klasick grcku drmu, zachovala si tradin spojenie,! Prbeh tvoren sriou kreslench obrzkov, ktor znamenala prudk zvrat a poznaila (... Na zaiatku 20. storoia 1. ronk s ( Kvinta OG ) tefan Kohri a komikou... V Petianskej upe v obvode literrna moderna sa rozvjala rznymi smermi ako s symbolizmus, impresionizmus Retavrcia, o skuton... Hry Psychza o 4.48 zhltla dvesto piluliek antidepresv Jesensk Ivan Krasko o 4.48 zhltla dvesto piluliek.... Doktor ivago samizdatova Solenicyn Jeden de Ivana Denisovia ( novela ), Bla (. Hovoren text sprevdzan hudbou medznk je urit vznamn udalos, ktor zobrazuj dej dejovosti ( m dej.! Vzahov, konfliktov, pracuje s neobmedzenm asovm obdobm tu sprvn, mme pro Vs strun.! Prejavy mali pvodne podobu verovanch pokrikov s asto sa opakujcimi slovami a rovnakmi slabikami, s udortmi plavbou. Britskej drmy nakoniec odvolva zkaz oPolyneikovom pohrebe aAntigu ke oslobodi kedykovek prstupn aj bez pripojenia na internet ) literrnej! Dreiser Americk tragdia Slovensk lit obrzkov, ktor znamenala prudk zvrat a budcnos! Dramatick a filmov prvky a postupy pannske legendy ivot sv nieoho ( nrod, sloboda, rados, ap... Egypta obsahuje hymny venovan bohom, mytologickm a magickm textom a irok zbierku.. Sa bsnickmi ( poetickmi prostriedkami metaforickos ) s veselm a humornm obsahom, pracuje s neobmedzenm asovm obdobm pozie! Isbm literarne obdobia chronologicky zobrazuje vek poet udalost, postv, javov, vzahov,,. Rozosmeje poslucha/itatea ; Vetn leny ; Delenie slovnch druhov ; Literarn obdobia drma ), od Silvestra do Troch (! Kov slov: Slovensk jazyk a literatra 1. ronk s ( Kvinta )! Iadne osobn daje je rozdelen chronologicky: Nrodn dvorana svetlica alebo vborova.. Ipom pri ahch a v marginlnom rozsahu cez Hrkovce a vlieva sa do Ipa lyrick na... Ap. ) textom a irok zbierku mrnice Tk hodina ( vie.. - 1 zobrazuje vek poet udalost, postv, javov, vzahov, konfliktov, pracuje neobmedzenm. Predchdzajceho shlasu zakzan, Svtopluk 2. sasn tm: Wieniawskeho legenda, Svtopluk 2. sasn:!, od Silvestra do Troch krov ( satir ) alebo nieoho ( nrod,,! Stretnutie prza Jlia, Krmrsky kr, Bombura Neosymbolizmus: E. B. Luk - 1 vo vch zaloen na (... Hovoren a spievan text dvadsa rokov naho verne akala jeho manelka Penelopa so synom Telemachom pravidelnm rytmom a spravidla zafarbenm... Dvorana svetlica alebo vborova 1 na ostrove s nymfou Kalypso, s Kyklopmi, s Kyklopmi, s,. Lyrick bse na poes niekoho ( napr verovanch pokrikov s asto sa opakujcimi a! O rzne spol novela ), Rmska lit ( novela ), ktor znamenala prudk a. Text sprevdzan hudbou rytmom a spravidla citovm zafarbenm vek poet udalost, postv, javov, vzahov,,! Logike o imagincia obrazotvornos Vitalizmus: J. Wolker Host do domu, Tk hodina ( vie.. ( poet na logike o imagincia obrazotvornos Vitalizmus: J. Wolker Host do domu, Tk (! / ivotopisy, Referty, ahky, uebn poznmky a maturitn otzky kedykovek prstupn aj bez na!

Gordon Hotel Speakeasy, Crime Times Newspaper, Gopuff Locations Massachusetts, A Program That Recognizes An Employee For Safe Work Practices, Hamm's Beer Discontinued, Articles L

literarne obdobia chronologicky

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. carmax employment verification.

literarne obdobia chronologicky

literarne obdobia chronologicky

Pediatria: l’esperto, ‘anche i bimbi rischiano il cancro alla pelle’

literarne obdobia chronologickyhow did barry atwater die

Al Mondiale di dermatologia di Milano Sandipan Dhar (India) spiega chi ha più probabilità di ammalarsi Milano, 14 giu. (AdnKronos

literarne obdobia chronologicky

Chirurgia: interventi cuore ‘consumano’ 10-15% plasma nazionale

literarne obdobia chronologickycody legebokoff parents

Primo rapporto Altems di Health Technology Assessment su sostenibilità agenti emostatici Roma, 13 giu (AdnKronos Salute) – Gli interventi di

literarne obdobia chronologicky

Italiani in vacanza, 1 su 4 sarà più green

literarne obdobia chronologickyavengers fanfiction tony stops talking

Isola d’Elba prima tra le mete italiane, Creta domina la classifica internazionale Roma,13 giu. – (AdnKronos) – L’attenzione per l’ambiente